Jdi na obsah Jdi na menu

Zápisný řád

1. 12. 2010
 1. ZÁPISNÝ ŘÁD

Kynologické organizace  security dogs

 1. KOSD je jednotná kynologická organizace na území České republiky specializovaná na chov psů ruských a asijských plemen. Řídí v tomto regionu veškerý chov v čisté plemenitbě. Evidenci a registraci chovu vede centrálně plemenná kniha KOSD.
 1. Podle zákona o sdružování občanů č. 83/90 je KOSD samostatná suverénní organizace, registrovaná u MV ČR jako právnická osoba s vlastní organizační strukturou včetně samostatné vlastní plemenné knihy.
 1. Plemenná kniha je vedena jako jednotná, používaní formulářů (PP) stejně jako razítko a zkratka plemenné knihy jako součást začleněná v KOSD.

Sídlo KOSD:

Vestec 45

551 01 Jaroměř

Úkoly Plemenné knihy:

 • administrativně zajišťovat veškeré úkony při zapisování a potvrzování:
  • vrhů štěňat
  • importů
  • exportů
  • chovnosti
 • vystavovat příslušné doklady
 • sloužit potřebám chovatelů

Poplatky v rámci KOSD:

Vstup do organizace

300,-

Členský poplatek                                                                   

300,-

Bonitace

300,-

Registrační poplatek                                                                

50,-

Registrace chovatelské stanice                                              

1000,-

Zápis štěňat a vystavení rodokmenu 

200,- / 1 ks

Zápisy do plemenné knihy                                                     

100,-

Vystavení duplikátu PP                                                          

500,-

Opakovaná urgence chybějících podkladů pro vystavení PP

100,-

Kontrola vrhu                                                                 

        zdarma

Cestovné při kontrole vrhu                                                     

  6,-/ 1km

Vystavení certifikátů šampiona                                              

                   500,-

Zápis titulu šampiona do PP

zdarma

 

 1. Povinností plemenné knihy je vyřídit veškerá podání do 30 dnů ode dne doručení žádosti. PP se vystavují do 6 měsíců ode dne doručení úplně vyplněné přihlášky k zápisu štěňat se všemi stanovenými přílohami.

Při nutnosti žádat o doplnění údajů nebo dokladů se počítá doba k vyřízení až od data dodání doplňků.

 1. Veškeré podkladové materiály předané plemenné knize chovateli jsou majetkem KOSD. Způsob nakládání s nimi určuje vedoucí plemenné knihy spolu s předsednictvem, aby byla zabezpečena řádná činnost plemenné knihy.
 1. Poplatky za úkony plemenné knihy se provádějí dobírkou, všechny dokumenty a písemnosti se musí zasílat doporučeným dopisem.
 1. Do plemenné knihy mohou být zapsáni pouze potomci rodičů zapsaných v právoplatných plemenných knihách české nebo zahraniční země.
 1. Zápis vrhu se provádí na základě žádosti o zápis štěňat, kterou je chovatel povinen čitelně vyplnit na předepsaném tiskopise a zaslat do 30 dnů od narození štěňat poradci chovu.

Žádost o zápis štěňat musí obsahovat:

 • základní identifikační údaje rodičů, jméno a adresa chovatele, název chovatelské stanice
 • datum vrhu
 • abecední seznam štěňat, řazený tak, že nejdříve se uvedou všichni psi a poté feny.
 1. K zápisu prvního vrhu feny musí chovatel připojit průkazy původu obou rodičů a potvrzení o výstavních oceněních, která chce zapsat do průkazů původu štěňat. Při zápisu štěňat dalších vrhů dokládá PP pouze tehdy, je-li potřeba doplnit výstavní tituly nebo zkoušky.
 1. Ústřední poradce chovu zkontroluje vyplněnou přihlášku k zápisu vrhu a ostatní doklady a zašle přihlášku plemenné knize nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky od chovatele.
 1. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu najednou, dodatečné přihlášení jednotlivých štěňat není přípustné. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost ihned ohlásit doporučeným dopisem ústřednímu poradci chovu.
 1. Jména štěňat z jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Majitel chovné stanice začínající s odchovem plemene pojmenovává štěňata své první feny tohoto plemene vždy jmény od písmene „A“. Při dalších vrzích tohoto plemene pokračuje v abecedním pořadí bez ohledu na to, že odchovy pocházejí od různých fen téhož plemene. Počáteční písmena, která se špatně vyslovují, mohou být vynechána. Pokud chovatel vyčerpá písmena z abecedy, začíná znovu od „A“, musí však zvolit jiná jména, než která byla použita v předešlém zápisu vrhu „A“. Označování jmen štěňat číslicemi se neprovádí.

Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…).

 1. Psi a feny dovezení z ciziny za účelem chovu musí být, bez ohledu na stáří zapsání do plemenné knihy, kde dostanou evidenční číslo. K žádosti o zapsání do plemenné knihy KOSD je nutné dodat ověřenou kopii exportního PP. Plemenná kniha pak vystaví nový PP KOSD.

V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v KOSD zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu Plemenné knihy KOSD.

         Zvláštní registr (KOSD - Zreg) - do zvláštního registru se zapisují:

 • jedinci ze zahraničních registrů na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.
 • jedinci importovaní ze zemí původu, kteří nemají doloženy 3 generace předků.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem:

KOSD - Zreg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

Pro zápis jedince do zvláštního registru KOSD, je nutné jeho schválení předsednictvem KOSD.

 1. Chovatelská stanice:

O zápisy štěňat do plemenné knihy mohou zažádat jenom chovatelé, kterým plemenná kniha přiznala chráněný název chovatelské stanice v rámci KOSD v ČR.

Název chovatelské stanice je nedílnou součástí jména psa nebo feny a musí se s nimi trvale používat. Pro mezinárodní identifikace se za název chovatelské stanice uvádí zn. CZ.

 

 1. Ochranu názvu chovatelské stanice registruje plemenná kniha na žádost chovatele, který za tímto účelem navrhne na předepsaném tiskopise alespoň 2 vhodné názvy v rozsahu nejvýše dvou slov. Názvy chovatelských stanic musí být české.

Pozn. – chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace KOSD, schválený název není možno změnit.

 1. Průkaz původu:

Průkaz původu psa nebo feny je úřední písemný doklad. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoliv na požádání plemenné knize předložit originál PP, jakož i další vyžádané doklady.

 

 1. PP uhynulého psa nebo feny musí být nejpozději do 4 týdnů po úhynu zaslán plemenné knize ke znehodnocení. Na požádání majitele mu může být označený nápisem „uhynul“ vrácen. V případě ztráty psa nebo feny se musí obdobně toto opatření provést nejpozději do deseti dnů po této události.
 1. Záznamy do PP jsou oprávněni provádět pouze plemenná kniha, delegovaní rozhodčí pro výkon a exteriér, bonitační komise nebo veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocují PP.
 1. Ztráta PP se musí hlásit ústřednímu poradci chovu a plemenné knize. Nebudou-li do jednoho měsíce po zveřejnění podány námitky, vystaví plemenná kniha duplikát a to na doporučení poradce chovu a žádost majitele. V žádosti uvede majitel získaná ocenění, tituly a zkoušky, které budou v duplikátu uvedeny jen za předpokladu možnosti ověření.

Za poškozený PP původu je možno vytavit přepis PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

 1. PP je nepřenosný na jiného jedince. Padělání PP je trestné.
 1. Samovolné provádění změn, škrtání, mazání a doplňování záznamů v PP, a to i uhynulých a utracených psů nebo fen, je nepřípustné. Takové jednání je hrubým porušením proti tomuto řádu a bude disciplinárně, popřípadě trestně stíháno.
 1. Nový majitel má právo na bezplatné dodání PP chovatelem. Chovatel zašle majitelům štěňat PP do 14 dnů po jejich obdržení z plemenné knihy. V případě, že štěně není zcela zaplaceno, zůstává PP u chovatele až do vyrovnání ceny, která byla dohodnuta. Chovatel je povinen před prodejem štěňata řádně odčervit, provést všechna potřebná očkování a požádat o kontrolu vrhu, před kterou jsou štěňata tetována. Chovatel je povinen předat štěňata novému majiteli s průkazem původu.

 

 1. Majitel chovného jedince, který získal nová ocenění, nebo vykonal zkoušku je povinen si toto nechat včas zapsat do PP. Dodatečné vyplňování těchto údajů do PP štěňat nelze provádět. Tituly a ocenění na výstavách, zkouškách a bonitacích se zapisují do PP v plném znění a to s uvedením jména rozhodčího, dne, měsíce a roku, v němž byly zadány.
 1. Zájemce o práci rozhodčího se přihlásí u poradce chovu o tiskopis čekatele rozhodčího. Národní rozhodčí musí jako čekatel absolvovat 3 bonitace a 1 národní výstavu, mezinárodní rozhodčí 5 bonitací a 3 mezinárodní výstavy. Zároveň musí chovat dané plemeno po dobu min. 5 let.

Ústřední poradce chovu může navrhnout poradce oblastní. Podmínkou je absolvování 5 bonitací daného plemene, 2 národních výstav a 1 mezinárodní výstavy, dále musí odchovat alespoň 3 vrhy daného plemene.

 

 1. Závěrečná ustanovení:

Nedodržení tohoto zápisného řádu může mít za následek odmítnutí požadovaného úkonu plemennou knihou. Podle charakteru přestupku může být i důvodem k disciplinárnímu postihu nebo k zahájení trestního řízení předsednictvem KOSD.

 

Tento zápisný řád je platný od 1.6.2004