Jdi na obsah Jdi na menu

Výstavní řád KOSD

1. 12. 2010

Článek 1

Název a sídlo organizátora výstav

 

(1) Tento řád ochrany psů při výstavách pořádaných Kynologickou organizací security dogs byl zpracován a je určen pro Kynologickou organizaci Security dogs (dále jen „KOSD“), se sídlem Vestec 45, Jaroměř 551 01.

 

 

(2) Uvedený žadatel KOSD jako organizace sdružující chovatele psů určených pro předvedení na výstavě v souladu s ustanoveními zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento "Řád ochrany psů při výstavách pořádaných Kynologickou organizací security dogs" (dále jen "Řád").

 

 

 

Článek 2

Účel a cíle řádu

 

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla  při výstavě psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu, kdy se při výstavě posuzuje exteriér psů dle standardu jednotlivých plemen.

 

 

(2) Tento Řád neumožňuje použiti zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

 

 

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat).

 

Článek 3

Pořadatel výstavy

 

(1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých výstav za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je ředitel výstavy, kterého před každou plánovanou akcí určí předsednictvo KOSD a jeho jméno bude uvedeno vždy v žádosti o schválení konání konkrétní akce.

 

 

(2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro výstavu Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konané výstavy. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním výstavy místně příslušné obci.

 

 

(3) Pořadatelem při výstavě psů může být pouze osoba s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna:

 

 1. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,
 2. zjistit změny v chování zvířat,
 3. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,
 4. organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání výstavy.

 

 

Článek 4

Druh zvířat, která se výstavy účastní

 

(1) Řád se vztahuje na psy plemen kavkazský ovčák, moskevský strážní pes, středoasijský pastevecký pes a jihoruský ovčák. Maximální počet je 100 vystavovaných psů. Ve vztahu k množství přihlášených psů bude pořadatelem zajištěn objekt, který v daném případě zabezpečí podmínky ochrany zvířat jejich pohody.

 

 

(2) Psi budou předváděni podle jednotlivých plemen a v těchto věkových kategoriích:

 

 • štěňata 3 – 6 měsíců,
 • dorost  6 – 12 měsíců,
 • mladých 12 – 18 měsíců,
 • otevřená 18 měsíců – 8 let
 • veteránů – psi starší 6 let

  

(3) K výstavě lze používat jen zvířata zdravá a v dobré kondici. Březí feny ve druhé polovině březosti jsou z výstavy vyloučeny. Výstavy se mohou zúčastnit psi od 3 měsíců věku.

 

 

(4) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při výstavě, je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy.

 

 

(5) Podle tohoto řádu se výstavy nezúčastní:

 

a.       hárající feny, březí feny ve druhé polovině březosti, kojící feny,

b.     feny nebo psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,

c.       pes, který je léčený; takto postižený pes se může účastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem,

d.     feny nebo psi - agresivní vůči lidem a ostatním psům

e.       feny nebo psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima,

f.       feny nebo psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,

g.     pes přepravený na výstavu nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

 

 

 

Článek 5

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

 

(1) Zvířata budou předváděna vystavovatelem ve výstavním kruhu, kde bude posuzován jejich exteriér dle standardu jednotlivých plemen. Předvádění probíhá v kruzích vytyčených páskou.

Psi jsou předváděni v pohybu, což je krok nebo lehký klus, kdy je pes veden majitelem volně na vodítku v kruhu kolem rozhodčího (cca 3 – 6 minut). Následuje posouzení ve výstavním postoji, kdy pes stojí  na zemi a je volně na vodítku, rozhodčí hodnotí jeho exteriér (cca 10 minut). Hodnocení ve výstavním postoji i v pohybu je prováděno pouze krátkou, nezbytně nutnou, dobu.

 

Psi se pohybují venku, na travnaté ploše a jsou voděni na vodítku po celou dobu akce, čímž jsou zajištěni proti úniku. Provádí se kontrola chrupu, u samců kontrola varlat.

Při posuzování a hodnocení nesmí být při kontrole chrupu psa použito násilné otevírání jeho tlamy pomocí mechanických pomůcek. Pes nesmí projevit agresivní chování vůči osobám, které jej se souhlasem psovoda prohlížejí . Při projevu agresivity je z veřejného vystoupení nebo svodu vyřazen.

 

Na závěr výstavy probíhá soutěž o nejkrásnějšího psa, které se účastní vítězové třídy otevřené, vítězů, šampiónů a veteránů. Vybírá se pes, který je nejvíce typickým představitelem svého plemene dle standardu, jak exteriérově, tak povahově.

 

 

 

Článek 6

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

 

(1) Výstavní kruhy jsou vytyčeny 110 cm vysokými plastovými tyčemi, na kterých je ve výšce 80 cm připevněna polyetylenová páska široká cca 12 cm, která nemůže způsobit poranění psů.

 

Tyče jsou kruhového průměru bez ostrých hran. Výstavní kruhy jsou umístěny na udržovaném travnatém povrchu, který je před zahájením výstavy zkontrolován pořadatelem, aby se zabránilo výskytu předmětů, které by mohly způsobit poranění psů. V případě, že by prostor kruhů nevyhovoval z hlediska bezpečnosti předváděných psů, zajistí pořadatel okamžitou nápravu (odstranění nebezpečných předmětů nebo přemístění kruhu).

 

Při výstavě je zakázáno použití ostnatých či elektrických obojků a stahovacích obojků bez mechanického omezení  úplného zatažení smyčky.

 

 

  

Článek 7

Prostory, ve kterých se výstava provádí a prostory k ustájení

 

 (1) Pořadatel v místě výstavy před zahájením a v průběhu výstavy zajistí:

 

a.     vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat - volný prostor o minimální ploše 5 x 8 m bez překážek a předmětů, které by psům při opouštění přepravních prostorů mohly způsobit poranění. Psi smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu.

 

b.     dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody, minimální spotřeba vody na den a kus je 2 litry. V areálu, kde výstava probíhá je vodovodní přípoj, který je volně přístupný, nebo je k dispozici cisterna s nezávadnou vodou. Všichni majitelé psů, kteří se výstavy zúčastní jsou upozorněni na místo, kde lze psy napájet,

 

c.     aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění. Výstavní kruhy jsou umístěny na přirozeném zatravněném terénu. Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů (skleněné střepy, kov), případně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů. V krajním případě může odvolat ukázky v takto nebezpečném prostoru,

 

d.    zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách. Výstavy se účastní plemena psů, kterým nevadí nízké teploty, jsou chovaná ve venkovním prostředí,

 

e.     odpovídající počet, poučení a vhodné označení (pořadatelské pásky, apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou organizačně akci zajišťovat a stanoví konkrétní postup při jejich činnosti,

 

f.     vymezení vhodného prostoru pro převádění a posuzování psů, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace s předváděnými psy byla bezpečná a nedocházelo k utrpení zvířat (vzájemné útoky apod.),

 

g.     kontrolu při využití prostor pro psy, jejich posuzování apod., aby byla udržována čistota,

 

h.     zabezpečení prostor pro psy před přístupem jiných zvířat (např. toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku psů,

 

i.       zabezpečení a vymezení prostorů pro diváky, pomocných prostorů a organizaci parkování dopravních prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení apod. tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení psů, kteří se akce zúčastní,

 

j.       prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných psů,

 

k.     podmínky pro provádění veterinární péče a poskytnutí první pomoci psům psovody; pro případ odborného zákroku zajistí její pohotovostní poskytnutí veterinárním lékařem.

 

 

(2) Pořadatel zajistí pro psy, kteří zrovna nejsou předváděni, klidné místo (minimální plošné rozměry 2 x 2 metry pro 1 psa), které je chráněné před nepříznivým působením klimatických vlivů (zastínění, nebo přístřešek, nebo umístění v místnosti), kde je možné psy bezpečně „odložit“ - zabezpečit je proti úniku, zabezpečit péči o ně, včetně podání potravy a napájení.

 

Osoba odpovědná za psa v uvedeném případě zajistí pro psa, o kterého pečuje, vybavení pro podání potravy a napojení, případně podložku (pokrývku) pro „odložení“ psa. Pořadatel v uvedeném případě stanoví osobu, která bude sledovat chování psů v tomto prostoru, tak, aby se předešlo jejich případnému poranění nebo jinému utrpení.

 

 

(3) Majitel psa (psovod) je povinen sledovat svého psa, pravidelně ho venčit a průběžně mu zajišťovat napájení a krmení v dostatečném množství, aby neutrpěla jeho pohoda a zajistit mu odpočinek.

 

 

 

Článek 8

Přeprava zvířat na výstavu

 

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 193/2004 Sb.,o ochraně zvířat při přepravě. Psi jsou na akci přepravováni většinou osobním vozem, a to majitelem psa. Psy lze přepravovat jedině tehdy, pokud jejich zdravotní stav plánovanou přepravu dovoluje. To znamená, že je za účelem veřejného vystoupení zakázáno přepravovat psy nemocné nebo zraněné.

 

 

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:

 

 • chovatel musí zajistit dostatek prostoru, aby zvířata mohla zaujmout odpovídající přirozenou polohu,
 • větrání a objem vzduchu v dopravních prostředcích tak, aby odpovídaly podmínkám přepravy a byly přiměřené počtu přepravovaných zvířat,
 • podání vody a krmiv (je-li to nezbytné během přepravy),
 • přizpůsobení jízdy tak, aby se zabránilo nadměrným otřesům nebo naklánění.

  

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

 

 

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

 

 

(5) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

 

 

(6) Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla. Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka.

 

 

(7) Přepravní box musí umožňovat psovi, aby v něm mohl zaujmout jakoukoli přirozenou polohu. Pokud je používána schrána nebo přepravní kotec (dále jen „kontejner“) jsou minimální rozměry: šířka kontejneru 3x rozměr těla psa mezi ramenními hrboly, výška kontejneru - výška psa v kohoutku + 30%, délka – délka kontejneru těla psa od ramenního kloubu po kořen ocasu + 30 cm.

 

Větrací otvory kontejneru musí umožnit přivádění čerstvého vzduchu a tím úpravu vnitřní teploty. V kontejneru se doporučuje umístit na podlahu elastickou podložku (molitanová nebo podobná vrstva 5 - 10cm) s pevným povrchem, která má zabraňovat vnímání otřesů vozidla psem).

 

 

(8) Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka. Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

 

 

 

Článek 9

Veterinární péče a kontrola dodržování řádu

 

(1) Pořadatel zabezpečí na výstavě zvířat veterinární péči o zvířata včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem. Veterinární lékař bude přítomen na místě po celou dobu trvání výstavy nebo bude k dispozici na telefonu.

 

 

(2) Chovatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

 

 

 

Článek 10

Poučení osob o ochraně zvířat

 

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní výstavy o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

 

 

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby:

 

a.       se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění,

 

b.     nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro výstavu,

 

c.      osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou,

 

d.     při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob,

 

e.     při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem,

 

f.     osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným,

 

g.    osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací, 

 

h.     všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

 

 

 

 

Článek 11

Důvody k zastavení výstavy

 

Pořadatel je oprávněn a povinen
 

a)     kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu,

 

b)     stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena z výstavy,

 

c)     zastavit konání výstavy při výrazném zhoršení klimatických podmínek,

 

d)     vyloučit zvíře z výstavy v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete,

 

e)     zastavit konání výstavy při výrazném zhoršení klimatických podmínek, pokud se koná venku.

  

 

 

Článek 12

Platnost a účinnost Řádu

 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Rádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

 

 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisi pro ochranu zvířat.

 

 

Schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 7.9.2006,

čj. 34508/2005-11020.