Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy KOSD

1. 12. 2010

Název: Kynologická organizace security dogs, (dále jen sdružení), zkratka KOSD

Sídlo: Vestec 45, 551 01 Jaroměř

Cíl činnosti: Sdružování jednotlivých chovatelů, vytvářet těmto příznivé podmínky na rozmnožování a zdokonalování chovu psích plemen. Zabezpečuje odbornou výchovu chovatele (odborný časopis seminář), zabezpečuje jmenování rozhodčích, jejich odborný růst. Organizuje výstavy (členské a chovatelské), vede jednotnou plemennou knihu, registruje chovatelské stanice, vydává průkazy původu psů.

Členství je dobrovolné, členové mohou svoje členství kdykoli ukončit.

Povinnosti člena sdružení: Ddodržovat stanovy sdružení, zúčastňovat se zasedání sdružení, oznámit výkonnému výboru do jednoho měsíce skutečnosti, které souvisí s členstvím ve sdružení (změna adresy apod.). Platit řádně a včas členské příspěvky. Ukončením členství nevznikají žádné právní ani majetkové závazky vůči sobě navzájem.

Orgány sdružení: Nejvyšším a rozhodujícím orgánem sdružení je výroční členská schůze, která se koná jednou ročně. Členská schůze zajišťuje volbu výkonného výboru: předseda, místopředseda, pokladník a jednatel. Kandidátka výkonného výboru musí obsahovat o 2 kandidáty více než je počet členů výkonného výboru. Výroční členská schůze schvaluje činnost výboru, schvaluje nebo doplňuje předkládanou koncepci, volí nové členy výboru, případně je odvolává, rozhoduje o změně stanov sdružení.

Jménem sdružení jsou oprávněni jednat členové výboru každý samostatně.

Zásady hospodaření: Hospodaření se řídí zákony a nařízeními, které jsou platné v této oblasti.

Finanční prostředky získává sdružení:

  • z členských příspěvků,
  • z členských akcí,
  • z darů příznivců, sponzorů, apod.

Zánik sdružení: O zániku sdružení rozhodne výroční členská schůze nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Dne 26.5.2004