Jdi na obsah Jdi na menu

Chovatelský řád

1. 12. 2010

CHOVATELSKÝ ŘÁD

Kynologické organizace security dogs

Článek 1

Účel a působnost

 1. Chovatelský řád stanoví podmínky řízeného chovu podle mezinárodního chovatelského řádu KOSD a platného standardu plemene. Je závazný pro všechny členy KOSD.
 1. Majitelem je ten, kdo získá zvíře právoplatně a může doložit jeho čistokrevnost platným průkazem původu.

Chovatelem je majitel chovné feny, jehož chovatelská stanice je registrována plemennou knihou KOSD, nebo majitel chovného psa.

 1. V případě osobního, nebo bezpodílového vlastnictví manželů je nutné, aby pouze jeden, byl zmocněn k jednání.
 1. Členové KOSD se svým členstvím zavazují, že nebudou produkovat jedince bez průkazu původu. Rovněž je nepřípustné produkovat štěňata ve více organizacích či klubech.

Článek 2

Cílem chovu psů v KOSD je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena.

Článek 3

Povinné ručení

Ručitel je ten, kdo v době vzniklé škody poskytuje zvířeti pobyt a zaopatření. Pokud by v této době došlo k úhynu, uvědomí ihned chovatele a udá příčinu smrti potvrzením veterinárního lékaře. Pokud si chovatel přeje vidět mrtvé zvíře, musí mu být k tomu dána příležitost. Úhyn zvířete – došlo-li k úhynu nezaviněně ze strany majitele -  je chovatel povinen hradit výlohy, které s úhynem vznikly. Pokud smrt nastala vinou chovatele, hradí tento majiteli všechny výlohy včetně vrácení ceny štěněte.

Článek 4

Chovní jedinci

 1. Chovný jedinec je ten, který splnil podmínky zařazení do chovu. Je veden v rejstříku chovných jedinců plemenné knihy KOSD.

Podmínky:

 • čistokrevnost, doložená průkazem původu uznaných plemenných knih
 • absolvování bonitace od věku 18 měsíců

Chovnost psa i feny končí koncem kalendářního roku, kdy u velkých plemen dosáhl pes 9 let a fena 8 let. U výjimečných jedinců (samců) lze povolit doživotní chovnost – např. u psů mimořádně výstavně úspěšných, u psů s vynikajícími pracovními schopnostmi, u psů, kteří nesou geneticky vynikající vlastnosti u potomstva. U fen lze chovnost prodloužit o 1 rok – přihlíží se k celkovému zdravotnímu stavu feny a ke kvalitě odchovů po ní. Rozhoduje ústřední poradce chovu a dva rozhodčí.

Nechovnost – do chovu se nezařazují jedinci, kteří nesplňují kritéria standardu plemene, neodpovídají chovatelským záměrům anebo ti, kterým byla chirurgicky veterinárně odstraněna vada vyřazující z chovu.

Součástí bonitace je povinné přezkoušení povahy, které probíhá tak, že majitel vede psa na vodítku a zaútočí na něj figurant s holí. Pes musí svého pána aktivně bránit. U SAO postačí, pokud je pes nebojácný, nemusí zaútočit (vyřazující z chovu je pouze známka 6).

Hodnocení povahy:

 • 6 – bojácný, nechovný
 • 5 – vyrovnaný, výrazný obranný reflex – KAO a MSP
 • 4 – nebojácný, bez výrazného obranného reflexu – SAO
 • 3 – cholerik

Pokud pes neprojde testem povahy, je možno tento test ještě 2 x opakovat (při dalších bonitacích). Pokud neprojde ani potom, je nechovný.

U psů a fen, kteří byli uchovněni v jiné organizaci stačí předložit bonitační kartu a složit zkoušku povahy – ta je povinná.

Článek 5

Převod chovných jedinců

 1. Podmínky převodu:

Psa i fenu lze k chovnému využití převést na další osobu – nového majitele. Odstoupení práva chovu musí být provedeno písemně, u feny před předpokládaným krytím s uvedením všech povinností a práv z obou stran.

Hlásí se ústřednímu poradci chovu a ten dále plemenné knize. Kdo přebírá fenu dočasně k chovnému využití, platí po dobu od nakrytí po odstavení štěňat za majitele feny. Je povinností spolu se štěnětem předat veškeré jeho dokumenty (průkaz původu, očkovací průkaz). O všech okolnostech, týkajících se převodu chovných jedinců, musí být uvědomen ústřední poradce chovu a plemenná kniha.

 1. Prodej chovné feny:

Při převodu březí feny přísluší novému majiteli veškeré dispozice s odchovem. Není přípustné, aby štěňata nesla jméno chovatelské stanice matky. Výjimku tvoří okolnost, kdy nový majitel žije v zemi, která nemá registraci KOSD, pod dohodě lze odchovat štěňata na název chovatelské stanice prodávajícího.

 1. Úmrtí majitele:

Zemře-li majitel chovné feny v době její březosti, může se vrh zapsat na chovatelskou stanici zemřelého, nebo na chovatelskou stanici nového majitele.

 1. Chovatelská stanice:

Název a zřízení chovatelské stanice je schváleno plemennou knihou na základě písemné žádosti majitele feny, a to před prvním vrhem jeho první feny.

Název chovatelské stanice je předmětem dědického vyrovnání, může být děděn a může být převeden novému majiteli zároveň s fenou.

Článek 6

Řízení chovu

 1. V KOSD je uplatňován řízený chov.
 1. Ústřední poradce chovu:

Řídí chov, vyhodnocuje chovatelské akce, vydává krycí listy, potvrzuje prodloužení chovnosti fen, vyjadřuje se k zapůjčení chovných psů a fen, povoluje zahraniční krytí, eviduje a potvrzuje individuální vývoz štěňat, určuje spolu s plemennou knihou tetovací čísla, zpracovává a vede chovatelskou agendu, řídí veškerou chovatelskou práci.

 1. Ústřední poradce chovu pro KOSD může vybrat ke své pomoci oblastní poradce chovu, kteří kontrolují vrhy. S nimi pak zajišťuje chovatelské akce.
 1. Ústřední poradce chovu spolu s předsednictvem má právo kontrolovat životní podmínky (zacházení, ustájení, výživa a hygiena) psů a fen a zdravotní stav z těchto podmínek vyplívající. U chovatelů rovněž kontroluje odchovy štěňat.

Článek 7

Krytí

 1. Krycí list:

Vystavení krycího listu se provádí na základě písemné žádosti chovatele ústřednímu poradci chovu, podané minimálně 8 týdnů před předpokládaným háráním feny. Chovatel si může navrhnout krycího psa sám, nebo o navržení požádá ústředního poradce chovu. Vyjádření ústředního poradce chovu k návrhu chovatele je směrodatné. Své stanovisko sdělí chovateli spolu s vystavením krycího listu. Na zadní straně krycího listu jsou uvedeni krycí psi. Krycí list odesílá ústřední poradce chovu do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Krycí list se vystavuje i v případě, že pes i fena náleží jednomu majiteli.

 1. Platnost krycího listu je 6 měsíců.
 1. Krytí psem, jehož majitel není členem KOSD, je potřeba doložit kopií PP a bonitační kartou, popř. výstavními výsledky. Pozn.- dokládá se s žádostí o vydání krycího listu

Totéž se požaduje u zahraničního krytí. Není-li pes ústřednímu poradci chovu znám, přikládá se fotografie.

 1. Fena může být nakryta jen jediným krycím psem v jednom hárání.

Krytí se může uskutečnit jen mezi chovnými jedinci v náležitém zdravotním stavu a kondici.

Krytí může být na žádost chovatele opakováno. Majitel psa je povinen opakovat alespoň jedenkrát. Mezi jednotlivými krycími akty musí být přestávka nejméně 24 hodin.

Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního nebo plemenářského zákona (zákon č.166/1999). Umělá inseminace se nesmí používat mezi jedinci, kteří se již předtím nereprodukovali přirozeným způsobem.

Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 1. Platnost krytí potvrzují majitel psa i feny svým podpisem na krycím listu. Pokud se některý z majitelů nechá zastupovat, je toto nutné uvést na krycím listu.
 1. Úhrada za krytí se sjednává předem, její způsob musí být konkrétně uveden na krycím listu.

Krycí list zašle chovatel do 7 dnů od nakrytí feny ústřednímu poradci chovu.

 1. V případě, že se fena nenechala nakrýt, může majitel psa požadovat úhradu cestovních výloh, pokud cestoval pes za fenou.

Krytí se může uskutečnit 3 x do dvou let. Tedy 2 x krytí, třetí hárání fena stojí.

Článek 8

Vrh

 1. Platnost vrhu:

Štěňata narozená bez krycího listu, nebo s listem neplatným nebudou zapsána do plemenné knihy.

 1. Hlášení vrhu:

Chovatel do 24 hodin po porodu feny hlásí ústřednímu poradci chovu (telefonicky), počet narozených štěňat a jejich pohlaví.

Krácení ocásků a paspárků přísluší pouze veterinárnímu lékaři a provádí se do 5 dnů po porodu.

K žádosti o zápis štěňat přiloží chovatel fotokopie rodokmenů obou rodičů a potvrzení o získaných titulech, které žádá zapsat do rodokmenů štěňat a do 30 dnů věku zašle tuto žádost ústřednímu poradci chovu. Po přidělení tetovacích čísel mu bude žádost vrácena zpět.

 1. Četnost vrhů:

Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období dvou kalendářních let, ideální počet je 1 vrh ročně (např. fena, která hárá po 6 měsících, může být 2 x za sebou nakryta a třetí hárání musí vynechat).

Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně, je započítán jako regulérní vrh.

 1. Kontroly vrhu:

Provádí ústřední poradce chovu, popřípadě zplnomocní oblastního poradce chovu na konci 7. týdne života štěňat.

Pozn. - chovatel musí včas zažádat o kontrolu vrhu – poradce chovu má 3 týdny na provedení kontroly vrhu od data podání žádosti.

Při kontrole vrhu jsou štěňata již tetovaná a to vždy do slabin, s výjimkou MSP, který se tetuje do levého ucha. Tetovací čísla jsou zaznamenána v průkazech původu, proto je potřeba poslat zápis z kontroly vrhu obratem ústřednímu poradci chovu. V době kontroly musí být štěňata již očkovaná a chovatel se prokáže očkovacími průkazy. Štěňata smí chovatel prodat až po kontrole vrhu.

 1. Péče o vrh:

Chovatel je povinen pečovat o březí fenu a vrh až do jeho prodeje tak, aby byl zaručen zdárný vývoj štěňat a fena nebyla nadměrně vysilována.

 1. Prodej štěňat:

Štěňata jsou registrována v plemenné knize země, ve které má majitel feny trvalé bydliště. Při odběru štěňat předává chovatel novým majitelům přihlášku do KOSD a domluví jim k jejich vstupu do organizace. Štěňata netypická jsou výhledově nechovná, proto je jejich cena nižší. Kupující musí být se všemi okolnostmi snižujícími cenu seznámen.

Článek 9

Dovoz – vývoz

 1. Dovoz:

Pokud má být dovezený jedinec zapsán do plemenné knihy KOSD za účelem chovu, musí splnit dané chovatelské podmínky.

Vývoz:

Vývoz štěňat i dospělých zvířat přímému zájemci se řídí platnými celními a právními předpisy.

Pozn. – každý pes, který jde mimo území ČR, musí mýt vystaven exportní PP. Chovatel o jeho vystavení zažádá PK ( je třeba uvést nového adresu nového majitele). Pokud pes má již vystaven PP KOSD, je třeba ho zaslat zpět na adresu PK spolu s žádostí o vystavení exportního PP. Po vystavení je PP zaslán zpět chovateli a ten ho po jeho podepsání zasílá novému majiteli.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

Výjimky:

Žádosti o výjimky z tohoto chovatelského řádu rozhodne předsednictvo KOSD.

Kárné řízení:

Nedodržení všech výše uvedených zásadních ustanovení je předmětem kárného řízení.